.

 

 

INVESTORSKO-INŽENÝRSKÁ ČINNOST A REALIZACE STAVEB,

katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy 2018/2019

 

 

Termín: 3.4.2019 v  9 – 14:00 hod.

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

 

Lektor: Ing. Jiří Blažek, zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby

 

Seminář je určen: pracovníkům investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníkům odborů výstavby a správy majetku.

 

Obsah semináře:

 

 • Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění novely č. 169/2018 Sb.
 • Novela stavebního zákona č. 225/2017 - správní řízení, lhůty, zákonná a nezákonná závazná stanoviska
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., smluvní ujednání a zásady tvorby smluv
 • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání
 • Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení, vyvlastňovací řízení, omezení vlastnických práv
 • Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:
 • Zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
 • Autorský dozor, technický dozor, manager projektu
 • Koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
 • Nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
 • Autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, omezení a vyvlastnění majetkových práv, zákony a vyhlášky
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího
 • Postupy umísťování, povolování a užívání staveb. Dodatečné povolování staveb.
 • Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Správná volba dokumentace (vyhl. Č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 405/2017 Sb., 169/2016 Sb.).
 • Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr.
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. Životní prostředí - sdružení).
 • Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část).
 • Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení.
 • Řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv, duševního vlastnictví
 • Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení
 • Rozbor a závaznost norem, technických předpisů, neřízení EP a Rady EU, např. 305/2011.
 • Rozbor a závaznost druhu cen
 • Bezpečnostní a technické předpisy ve vlastnictví
 • Odpisování obcí a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit fakturované práce
 • Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, věcná břemena
 • Plošné stavby, komunikace, chodníky apod.
 • Katastr nemovitostí a navazující úkony, závaznost nebo nezávaznost údajů z KN (4 předpisy)

 

Účastníci semináře obdrží sborník.

 

Přihlásit se můžete do 28.3.2019 e-mailem na info@khkzk.cz nebo přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

Pozvánka PDF

 

 

 

 

 

Přihlásit se na akci