Poslání HK ČR

Hospodářská komora České republiky (dále HK ČR) sdružuje podnikatelské subjekty v České republice na základě zákona č. 301/1992 Sb. O Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů. Uvedeným speciálním zákonem náleží Hospodářské komoře ČR postavení orgánu zájmové samosprávy, a tím se stává součástí systému veřejné správy.

Na základě zákona je hospodářská komora zřízena „k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů a k zajišťování potřeb svých členů“ (viz. Zákon 301/1992 Sb., §2).

V rámci své působnosti poskytuje komora svým členům především poradenské a konzultační služby, organizuje vzdělávací činnost, vydává vyjádření podle zvláštních předpisů a dbá, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně.

 

Hospodářská komora ČR je organizačně členěna do dvou základních složek:

  • regionální – zahrnuje síť okresních, v některých regionech krajských (resp. regionálních) hospodářských komor (51 subjektů)
  • oborová – je tvořena živnostenskými společenstvy a podnikatelskými svazy sdružených v HK ČR (82 subjektů).

Prostřednictvím obou složek sdružuje HK ČR více než 14 tisíc členů. Podíl členských firem HK ČR na celkovém HDP v České republice je 60%, členské firmy Hospodářské komory ČR zaměstnávají dvě třetiny práceschopného obyvatelstva České republiky (více na www.komora.cz ).

Působnost komory (viz. Zákon 301/1992 Sb., §4):

 (1) Komory v rámci své působnosti zejména

a) poskytují svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,

b) vydávají vyjádření podle zvláštních předpisů3) a odborná stanoviska,

c) organizují vzdělávací činnost a spolupracují s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti,

d) na základě předchozího souhlasu členů zabezpečují propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,

e) dbají, aby členové komor vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

f) navazují a rozvíjejí styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírají s nimi dohody, šíří znalosti o ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se obchodních vztahů se zahraničím a v souvislosti s tím vydávají a rozšiřují informativní a odborné publikace,

g) vystavují osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě; tato osvědčení mají povahu veřejných listin,

h) zřizují a spravují zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,

i) spolupracují s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených v souladu se statutem komor,

j) zřizují stálé smírčí komise k předcházení obchodním sporům mezi svými členy,

k) vykonávají vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním,

l) ve své působnosti se podílejí na odborné přípravě k výkonu povolání a podporují školská zařízení zřízená k tomuto účelu,

m) vedou evidenci členů komor.

 

Hospodářská komora České republiky je od roku 2004 povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. 

Hospodářská komora České republiky je členem Sdružení evropských obchodních komor Eurochambres, Evropské asociace živnostníků a malých a středních podnikatelů UEAPME. Na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími. 

Při Hospodářské komoře a Agrární komoře působí stálý Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře České republiky, jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle zákona o rozhodčím řízení. Rozhodčí soud rozhoduje majetkové spory podle zvláštního zákona. Blíže - viz. www.soud.cz

V květnu 2011 byl na tříleté funkční období zvolen prezidentem HKČR Petr Kužel.