.

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 8. 2020

 

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následně implementace ve výuce.

 

Příjemcem projektu je Zlínský kraj. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje je jedním z partnerů, kteří se podílí na jeho realizaci.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje zabezpečuje činnosti v rámci klíčové aktivity (dále jen KA) 5.3. Obsahem KA 5.3 je síťování a akce pro veřejnost v oblasti kariérového poradenství se zaměřením na posílení, zkvalitnění a usnadnění poskytování kariérového poradenství ve Zlínském kraji prostřednictvím užší spolupráce zaměstnavatelů s poskytovateli kariérového poradenství.

Cílovou skupinou jsou kariéroví poradci, žáci, rodiče a další uživatelé kariérového poradenství, základní a střední školy, instituce zřizující pozice kariérových poradců a zaměstnavatelé.

 

V rámci této KA dojde k identifikaci výběru a zpracování přehledu spolupracujících zaměstnavatelů – ambasadorů klíčových profesí. Součástí aktivity bude oslovení firem se záměrem identifikovat zaměstnavatele využívající klíčové profese ve Zlínském kraji pro účely síťování a vytvoření databáze spolupracujících zaměstnavatelů. Ve vazbě na klíčové profese Zlínského kraje budou vybrány střední školy a nominováni jako zástupci daných oborů.

 

KA 5.3 také zahrnuje akce pro žáky, rodiče a veřejnost, které mají za cíl zejména informovat o nabídce vzdělávání ve Zlínském kraji, o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce a o prezentaci vzájemného propojení mezi vyučovanými obory vzdělávání a obory poptávanými na trhu práce.

 

Jedná se o realizaci těchto akcí:

    • Dny řemesel

    • Veletrh práce a vzdělávání

    • Technické jarmarky

    • Inspirace středoškolákům

    • Girls day

    • Kulatý stůl na téma vzdělávání pro průmysl 4.0

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Bližší informace o projektu https://www.kr-zlinsky.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje-cl-4340.html