KHK ZK Vás zve na seminář

 

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU

 

Termín: 16.11.2018 v 8 – 13:30 hod.

Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)

 

Seminář je určen: zejména společnostem, které řeší správné začlenění výdajů spojených s výstavbou, opravami či rekonstrukcí budov a další problematiku spojenou s investičním majetkem.

 

Obsah semináře:

Vymezení členění majetku dle právních předpisů (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) – dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě
Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest.
Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ – Nový občanský zákoník)
Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, NSZ novela stavebního zákona
Sociální stavby, rozčlenění DPH dle sazeb základní (21%) a snížené (15%) snížené sazby 10%
Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
Pokyn GFŘ D – 22, Výklad položek financování reprodukce majetku
Zatřiďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, účetní), pacht, nájem, věcná břemena
Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce, vazba na účetní předpisy
Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky 
Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby
Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce, novela stavebního zákona (NSZ)
Diskuze, dotazy, odpovědi   

 

Lektor: Ing. Jiří Blažek

Ing. Jiří Blažek je zkušený lektor a specialista. Přednáší odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona či veřejných zakázek více jak 35 let, a to jak pro školy, tak pro organizace. Je autorem několika odborných publikací, např. Stavební zákon a předpisy související, Inženýrsko investorská činnost a další.

 

Přihlásit se můžete do 12.11.2018 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo níže přes formulář.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

 

Pozvánka

 

 

 

 

Přihlásit se na akci