Základní informace o KHK ZK

 

Poslání komory

V souladu se svým posláním komora zejména

 • zapisuje v souladu s vnitřními předpisy komory do seznamu členů informace o přijatých členech komory nebo o změnách v údajích týkajících se členů komory,
 • poskytuje poradenské a konzultační služby podnikatelům a veřejnosti v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
 • organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány veřejné správy v rámci své místní působnosti v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti,
 • na základě předchozího souhlasu členů regionální komory zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
 • spolupracuje s ostatními složkami komory a dalšími subjekty zapojenými v komoře, na základě dohod uzavřených na regionální úrovni spolupracuje i s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy, sdruženími a regionálními komorami,
 • navazuje a rozvíjí styky s obdobnými komorami, podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,
 • zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
 • v odůvodněných případech zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy,
 • podporuje zařízení k přípravě k výkonu povolání,
 • vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů,
 • zajišťuje plnění úkolů Hospodářské komory České republiky,
 • reprezentuje hospodářskou komoru na úrovni kraje jako partner krajské veřejné správy; v tomto smyslu reprezentuje všechna okresní střediska v kraji,
 • usiluje o rozvoj příznivého podnikatelského prostředí a vhodných podmínek k podnikání, podporuje podnikatelské aktivity, chrání zájmy    a zajišťuje potřeby členů regionální komory ve vztahu k orgánům veřejné správy,
 • zřizuje okresní střediska v daném kraji a zabezpečuje jejich činnost,
 • usiluje o zvýšení prestiže Hospodářské komory České republiky v rámci své místní působnosti,
 • podporuje zahraničně obchodní aktivity svých členů,
 • podporuje podnikatelské aktivity vedoucí k zvyšování prestiže Hospodářské komory České republiky.

 

Od historie k současnosti KZK ZK

Po sametové revoluci v roce 1989, v souvislosti s orientací státu na tržní ekonomiku, vznikla potřeba podpory a koordinace podnikání. Proto bylo zřízeno 7 regionálních kanceláří Československé  obchodní komory. V roce 1993 vznikla Hospodářská komora České republiky a později i komory v některých okresních městech. V současnosti jsou komory zastoupeny v 72 městech, tedy téměř ve všech okresech České republiky, a počet jejich členů dosahuje téměř 14 tisíc.

Ve Zlínském kraji byly od roku 1994 postupně zřízeny 4 Okresní hospodářské komory. V Uherském Hradišti v roce 1994, ve Zlíně a v Kroměříži v r. 1995 a ve Vsetíně v roce 2000. Cílem byla podpora a rozvoj podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů podnikatelů, a to z řad členů i nečlenů. Okresní komory působily jako samostatné právní subjekty zastřešované Hospodářskou komorou ČR. V roce 2000 byla ustanovena Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako zájmové, nepolitické a nezávislé sdružení 4 zakladatelů – okresních komor Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín a Vsetín.                

26. listopadu 2012 se tři okresní komory (OHK ve Zlíně, Uherském Hradišti a Vsetíně) na svém shromáždění dohodly na sloučení v jeden silný celek s názvem Regionální hospodářská komora Zlínského kraje, a to s účinností od 1. ledna 2013. Na období tří let bylo zvoleno nové představenstvo v čele s Dott. Martinou Dlabajovou. Byla schválena Smlouva o fúzi okresních hospodářských komor Zlínského kraje v Regionální hospodářskou komoru Zlínského kraje a současně byl schválen Projekt přechodu jmění zájmového sdružení Krajská hospodářská komora (IČ 71185631) zanikajícího bez likvidace na právního nástupce Regionální hospodářskou komoru Zlínského kraje.  RHK se tímto krokem stala jediným komorovým subjektem ve Zlínském kraji s krajskou působností.

Ke dni 16.1.2013 byla Regionální hospodářská komora Zlínského kraje zapsána do obchodního rejstříku, jako nástupnická organizace sloučených a tím zanikajících OHK. Vznikla tak silnější regionální komora, došlo ke zjednodušení a zefektivnění některých jejích činností a především služeb pro členské firmy. Sjednocením členství došlo k vytvoření širší základny, zvýšení prestiže komory a účinnějšího lobbingu společně s větší transparentností pro členy i ostatní partnery.

Složitý administrativní proces fúze byl zakončen 17.7.2013 změnou názvu z Regionální obchodní komory Zlínského kraje na současný oficiální název Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.

Dne 25. 6. 2014 byla v tajné volbě novým předsedou představenstva KHK ZK zvolena paní Ivona Huňková, jednatelka společnosti Euregnia, s.r.o., a to počtem 17 hlasů. Shromáždění delegátů zvolilo jako nového člena představenstva KHK ZK pana Roberta Zatloukala, zástupce firmy Promens a.s. 

Dne 30. listopadu proběhlo 5. Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. Jednání se zúčastnilo 22 delegátů, což představovalo 100% účast. Post předsedy představenstva obhájila paní Ivona Huňková, která se 22 hlasy stala předsedkyní KHK ZK na další 3 roky. Dále byli zvoleni místopředsedové představenstva pan Robert Zatloukal, pan Petr Kopecký a pan Martin Štrupl. Shromáždění následně zvolilo členy představenstva a členy dozorčí rady KHK ZK.