Pakt zaměstnanosti ve Zlínském kraji

 

20. srpna 2015 se uskutečnilo druhé setkání zaměstnavatelů k tématu ustavení Paktu zaměstnanosti ve Zlínském kraji. Zúčastnili se ho nejvýznamnější zaměstnavatelé kraje, pracovníci Strategického odboru Krajského úřadu Zlínského kraje, předsedkyně představenstva KHK ZK a ředitelka OHK Kroměříž. Pořadatelem byla KHK ZK. Akce navazovala na první dubnové setkání, na kterém byla KHK pověřena zástupci zaměstnavatelů projednat a formulovat se sociálními partnery hlavní témata Paktu, připravit návrh organizační struktury a možnosti financování, jako výchozí materiály k diskuzi. Cílem těchto kroků bylo zjistit, zda je v kraji vůle ke vzniku Paktu.

Účastníci se na druhém jednání shodli na potřebě platformy pro vzájemnou spolupráci, na potřebě prezentovat jednotný společný výstup za celý region a vytváření společného tlaku na systémové změny. Z tohoto pohledu je Pakt dobrým nástrojem. KHK ZK obdržela mandát vést jménem zaměstnavatelů další jednání se sociálními partnery, která by měla vyústit ve shodu, na jejímž základě by měl vzniknout Pakt zaměstnanosti.

V ČR už je dnes sedm krajů, v nichž pakty zaměstnanosti existují. Jedná se o smluvně uzavřená partnerství za účelem stanovení společných cílů a propojení aktivit ve prospěch zaměstnanosti a ekonomické rozvoje kraje.  Do partnerství jsou zapojeni jak zaměstnavatelé, tak představitelé úřadů práce, krajských úřadu, odborů, vzdělavatelů a dalších institucí, významně ovlivňujících trh práce v kraji. 

 

Více informací poskytne:

Bc. Iveta Táborská, taborska@khkzlin.cz