Co hledáte?

POZEMNÍ KOMUNIKACE

 

 

Termín konání: 23.6.2020
Čas konání: 9 – 14:00 hod.
Místo konání: Zlín, Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK)
Lektor: Ing. Jiří Blažek, zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby

Seminář je určen pro: pořizovatele místních a účelových komunikací, obce, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoce jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení.

Obsah semináře:

-    zákon č. 13/1997 SB., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb.,
-    prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 338/2015
-    Občanský zákoník, nezbytná cesta
-    Novela stavebního zákona (NSZ) dokumentace pro společné povolení, vyhl. č. 405/2017 Sb.
-    Řízení podle NSZ, závazná stanoviska, nezákonná závazná stanoviska
-    řešení otázek, je to komunikace, cesta nebo pozemek, historická práva
-    vlastnická práva, komunikace na cizích pozemcích, právní řešení, restituční předpisy
-    lze rekonstruovat komunikaci na cizích pozemcích nebo je opravovat nebo je pouze udržovat
-    technické parametry pozemních komunikací, vyhl. č. 146/2008 Sb., dokumentace pro dopravní stavby
-    kategorie a třídy místních komunikací, jejich význam
-    účelové komunikace, polní a lesní cesty
-    překážky na místních komunikacích a jejich řešení
-    určení právního stavu
-    navrhování, projektování, schvalování a realizace pozemních komunikací
-    Možnosti omezení jízdy kamionů na MK
-    Komunikace - deklaratorní řízení
-    historické komunikace bez vlastníka a jejich zařazení do pasportu obcí
-    Územní plány obcí a dopravně technické stavby
-    věcná břemena, služebnosti a zásady uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace
-    kdy je místní komunikace na veřejném zájmu a kdy práva vlastníka pozemku k ní omezit nebo vyvlastnit (zákon č. 184/2006 Sb., zákon č. 416/2009 Sb., novela zákona č. 169/2018 Sb.)
-    rozdíl mezi technickým zhodnocením, rekonstrukcí, stavebními úpravami, opravou nebo udržovacími pracemi
-    Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání
-    Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:
•    zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
•    autorský dozor, technický dozor, manager projektu
•    koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
•    nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
-    Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, TDS - autorizace
-    Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele stavbyvedoucího
-    Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady
-    Nezákonná závazná stanoviska dotčených orgánů - řešení námitek, stanovisek, odvolání
-    Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - § 184b stavebního zákona)
-    Návaznost a závaznost od územního rozhodnutí po kolaudaci
-    Kontrola průběhu stavby, činnosti TDS, AD, zhotovitele stavby a vzájemné vztahy, DOS
-    Změna stavby před dokončením, co ano a co již nelze
-    Přebírání stavby, kontrola stavby, kolaudace


 

Cena semináře:1.500 Kč bez DPH (tzn.1 815 Kč) pro členy KHK ZK, 2.000 Kč bez DPH (tzn.2 420 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.


Přihlásit se můžete do 16.06.2020 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

Soubory ke stažení

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů