Co hledáte?

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍHO MAJETKU

 

Datum konání: 29. 10. 2019
Čas konání: 08:00 – 13:30 hod.
Místo konání: Vavrečkova 5262 (budova č. 23, sídlo KHK ZK), Zlín

 

Seminář je určen:

zejména společnostem, které řeší správné začlenění výdajů spojených s výstavbou, opravami či rekonstrukcí budov a další problematiku spojenou s investičním majetkem

Obsah semináře:

 • Vymezení členění majetku dle právních předpisů (investiční a neinvestiční majetek, hmotný a nehmotný majetek, nemovitosti a movité věci, stavební a technologické části, ocenitelná práva) – dle NOZ a ZDP, Součásti a příslušenství věci, nemovitostí, inženýrské sítě
 • Technické zhodnocení (pojmy technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace) podle ZDP, NSZ, NOZ. Rozdíly u pozemních komunikací a cest.
 • Opravy a udržovací práce, NOZ, NSZ, účetní předpisy (NOZ – Nový občanský zákoník)
 • Odpisování majetku, jeho zařazení do odpisových skupin, NSZ novela stavebního zákona
 • Řešení licenčních práv
 • Rozdíl mezi výdaji zahrnovanými do technického zhodnocení nebo do oprav (rozdíly u staveb, technologií, samostatných movitých věcí, provozních souborů a výpočetní techniky)
 • Pokyn GFŘ D – 22, Výklad položek financování reprodukce majetku
 • Zatřiďování majetku (hmotného, nehmotného – movitého, nemovitého) dle platných soustav v ČR a jeho odpisování (daňové, ´četní), pacht, nájem, věcná břemena
 • Základní rozčlenění stavby (stavby, nedílná součást stavby, samostatné movité věci ve stavbě)
 • Vypracování dokumentace a rozpočtu pro opravy, investice a udržovací práce, vazba na účetní předpisy
 • Autorská a průmyslová práva z hlediska majetku, licence, licenční poplatky
 • Služby rozdělené z hlediska kategorie majetku, výpůjčka, právo stavby
 • Vazba na stavební zákon č. 183/2006 Sb., pojmy stavební a udržovací práce, novela stavebního zákona (NSZ)
 • Diskuze, dotazy, odpovědi   


Lektor: Ing. Jiří Blažek
Ing. Jiří Blažek je zkušený lektor a specialista. Přednáší odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona či veřejných zakázek více jak 35 let, a to jak pro školy, tak pro organizace. Je autorem několika odborných publikací, např. Stavební zákon a předpisy související, Inženýrsko investorská činnost a další.


Cena semináře: 1.500 Kč bez DPH (tzn.1 815 Kč) pro členy KHK ZK, 2.000 Kč bez DPH (tzn.2 420 Kč) pro nečleny KHK ZK.

Účastníkům bude poskytnuto občerstvení.

Přihlásit se můžete do 24.10.2019 e-mailem na info@khkzk.cz, nebo přes formulář na www.khkzk.cz.

Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce na elektronickou adresu organizátora. Organizace má právo vyslat náhradníka (vhodné je upozornění organizátorů). Při neomluvené neúčasti nebo zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání semináře, bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

 

 

Přihláška na akci

Zrušit přihlášku

Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku. Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů